Logo VNK

menu

VNK Bibliografie / longlist

Jaarlijks geeft de VNK een longlist (voorheen bibliografie) uit over een specifiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuurgeschiedenis.

De longlists hebben betrekking op de volgende onderwerpen en tijdvakken:

  • Beeldende kunst en kunstnijverheid tot 1550
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1550-1700
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1850
  • Beeldende kunst en kunstnijverheid 1850-heden
  • Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhistorie door de eeuwen heen
     

Per tijdvak wordt een overzicht gemaakt van de in de vijf jaar ervoor verschenen literatuur. De publicaties dienen geschreven te zijn door Nederlandse, of aan een Nederlands instituut verbonden auteurs, zowel bij nationale als internationale uitgeverijen. 

Longlist in plaats van bibliografie
Sinds 2020 publiceert de VNK geen bibliografie maar een longlist. Het oorspronkelijke doel van de VNK bibliografie was het laten zien van de productiviteit van Nederlandse kunsthistorici. Tevens werden elk jaar op basis van de bibliografie de nominaties voor de Karel van Manderprijs geselecteerd. De afgelopen jaren is de verhouding tussen het doel van de bibliografie en de middelen die nodig zijn om deze te publiceren steeds verder scheef gegroeid. Aanleiding voor de VNK om na te denken over een nieuwe vorm. Dat heeft geleid tot het besluit om het zwaartepunt van deze publicatie te verschuiven naar de Karel van Manderprijs en te focussen op het samenstellen van een longlist.

Dit betekent dat per 2020 alleen boekpublicaties en proefschriften in de lijst zijn opgenomen. Artikelen, losse essays in tentoonstellingscatalogi, recensies en andere publicaties zijn voor deze longlist niet geselecteerd. Ondanks haar afgeslankte vorm laat de longlist nog steeds zien welke (en hoeveel) prachtige kunsthistorische boekpublicaties er jaarlijks verschijnen. Bovendien is wel vast gehouden aan de oorspronkelijke indeling per tijdvak, de marge van vijf publicatiejaren en een heldere categorisering, waardoor de lijst nog steeds dienst kan doen als bibliografisch overzicht. Tevens is ook dit jaar weer een jonge kunsthistoricus gevraagd om de bibliografie samen te stellen. De longlist beperkt zich tot enkel boekpublicaties en proefschriftendoor kunsthistorici. 

De samensteller bedient zich van kant-en-klare publicatielijsten uitgegeven door RKD, bibliotheken, universiteiten, musea en uitgevers. Tevens onderneemt hij/zij een aanvullende zoektocht aan de hand van digitale databases en catalogi, literatuurlijsten achterin publicaties en correspondentie met auteurs die mogelijk hebben gepubliceerd. De publicaties worden naar eigen inzicht geordend in categorieën. De VNK vraagt de samensteller zich ca. 40 uur in het materiaal te verdiepen opdat een zo volledig mogelijke lijst ontstaat.
contact: bibliografie@kunsthistorici.nl