Logo VNK

menu

Ereleden

Sinds het lustrum in 2019 kent de VNK ereleden. Zij ontvingen het erelidmaatschap vanwege hun bijzondere verdiensten voor het vak kunstgeschiedenis of een deelgebied daarvan. In 2019 werden Willemijn Fock, Eddy de Jongh en Henk van Os als erelid benoemd. In 2020 sloot Ernst van de Wetering aan in deze rij.

Willemijn Fock was hoogleraar in de geschiedenis van de kunstnijverheid aan de Universiteit van Leiden tussen 1982 en 2007. Als hoogleraar heeft zij gedreven en vol toewijding vorm gegeven aan het specialisme van de kunstnijverheid en de interieurgeschiedenis;  een specialisme dat voor de kunstgeschiedenis zo belangrijk is, maar lang onderbelicht bleef. Zonder twijfel is zij degene geweest die de wetenschappelijke basis heeft gelegd voor het vak interieurgeschiedenis. Willemijn Fock was van 1980-1987 bestuurslid van de VNK. 

Eddy de Jongh was van 1976 tot 1990 hoogleraar iconologie en kunsttheorie aan de Universiteit Utrecht. De Jongh kan met recht de founding father van de iconologie in Nederland worden genoemd, de leer der betekenis van kunstwerken, in het bijzonder van 17de-eeuwse Nederlandse genretaferelen. Emblematiek, een boodschap gebracht door een prikkelende combinatie van woord en beeld, was belangrijk in De Jonghs onderzoek. De iconologische benadering heeft – in alle nuances denkbaar - zonder meer een blijvende plek in de kunstgeschiedenis gekregen.

Henk van Os is de enige levende kunsthistoricus met een biografie: Henk van Os: van kunst naar cultuur. Het typeert het publieke karakter van de kunsthistoricus Henk van Os. De breedte van zijn kennis en werkervaring is uitzonderlijk. Hij ging van universiteit naar museum en terug naar universiteit. Hij publiceerde zowel over oude als moderne kunst. Hij was het gezicht van succesvolle en langlopende kunstprogramma’s op radio en tv. En hij was al vroeg een pleitbezorger van het consequent plaatsen van kunstwerken in hun context door het stellen van vragen naar hun oorspronkelijke functie. Henk van Os was van 1971 tot 1984 bestuurslid van de VNK, waarvan de laatste vier jaar voorzitter.  

Lees de volledige laudatio van Willemijn Fock, Eddy de Jongh en Henk van Os, uitgesproken in 2019 door VNK-voorzitter Annette de Vries, hier

Ernst van de Wetering is onze grootste Rembrandtkenner. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en werd tekenleraar. Vervolgens begon hij aan een studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werd hij eerst assistent, daarna lid en tenslotte, in 1993, voorzitter van het Rembrandt Research Project. Van 1987 tot 2010 was hij hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van de Wetering heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, niet alleen over Rembrandt en historische schildertechnieken, maar ook op het gebied van de theorie en de ethiek van conservering en restauratie. Hij onderwees en gaf lezingen in vele landen op het gebied van het Rembrandt-onderzoek en de restauratie-theorie.

Lees de volledige laudatio van Ernst van de Wetering, uitgesproken in oktober 2020 door VNK-voorzitter Annette de Vries, hier. 

Annette de Vries, Willemijn Fock, Henk van Os, 2019 Annette de Vries, Willemijn Fock, Henk van Os, 2019
Eddy de Jongh, 2019 Eddy de Jongh, 2019
Ernst van de Wetering, 2020 Ernst van de Wetering, 2020

Reglement benoeming ereleden

Tot erelid kunnen worden benoemd personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vak kunstgeschiedenis, een deelgebied daarvan, voor de vakbeoefening of voor de vakbeoefenaars in Nederland.

Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributieverplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Het is eenieder vrij om bij het bestuur van de VNK personen voor te dragen voor het erelidmaatschap. Kandidaat-ereleden hoeven geen lid te zijn van de VNK. Het bestuur van de VNK maakt de namen van de voorgedragen ereleden tijdig aan haar leden bekend. Ieder VNK-lid kan zijn/haar bezwaar tegen de voorgenomen benoeming(en) schriftelijk bekend maken bij het bestuur.

Tot het benoemen van ereleden wordt, met inachtneming van eventueel ontvangen bezwaren, met een meerderheid van stemmen besloten door het bestuur van de VNK. Op de eerstvolgende ALV worden de nieuw benoemde ereleden op passende wijze gelauwerd”.