Logo VNK Educatie

menu

Ambitie

Missie
De VNK-e biedt ‘publiekskunsthistorici’ een platform voor discussie en kennisuitwisseling, maar heeft ook oog voor de belangen van de kunsthistorische educatie. Daarnaast willen we bijdragen aan de inhoudelijke verdieping en professionalisering van het werkveld Onderwijs & Publieksbemiddeling, en netwerken faciliteren.

Ambitie
Uitgangspunt van de VNK-e is het gelijkwaardig belang van kunsteducatie en kunsthistorische overdracht in het onderwijs en in erfgoedinstellingen. In het voortgezet onderwijs is ons streven dat de kunst(theorie)vakken worden ingezet op het niveau van de overige vakken, voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Daarbinnen zien wij het belang van kunsthistorisch geschoolde docenten voor de kunsttheoretische onderdelen.

In het algemeen beschouwen wij publieksbemiddeling door kunsthistorici als een belangrijk middel om te komen tot een meer inclusieve, geïntegreerde benadering van kunst en geschiedenis. Op het gebied van hedendaagse beeldende kunst streven wij naar vormen van overdracht die complementair zijn aan het maken van tentoonstellingen, en die kunst toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Een lange termijnambitie is gericht op het opleidingsniveau, waarbij de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis zich meer toespitst op het domein Onderwijs & Publieksbemiddeling, om zo studenten beter voor te bereiden op een goede overdracht van hun kennis aan een groter publiek.

Draagvlak
De VNK-e maakt zich sterk voor meer draagvlak en waardering voor kunsthistorische overdracht binnen én buiten het onderwijs,  musea en andere erfgoedinstellingen. De bestuursleden van de sectie VNK-e beheren hun eigen ‘dossier’ voor de volgende doelgroepen:

Docenten VO Kunstgeschiedenis, KUA en CKV
Met het dossier Onderwijs bieden Niels Nannes en Annemarie Buren een platform voor universitair opgeleide eerstegraads kunsttheoriedocenten, werkzaam in het VO voor de vakken Kunst Algemeen (KUA), Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) en Kunstgeschiedenis. Voor hen organiseren zij activiteiten en bijeenkomsten, faciliteren ze een netwerk en informeren over relevante ontwikkelingen in het werkveld. Ook is er oog voor de belangen van deze docenten, waarbij samenwerking wordt gezocht met de universitaire lerarenopleidingen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld vakherzieningen, curriculum.nu en bevoegdheidskwesties. Waar mogelijk trekken we samen op met het Strategisch Beraad Kunstvakken en andere kunstvakverenigingen, om zo het belang van kunstonderwijs én kunsthistorisch onderwijs in het PO en VO te helpen behartigen.

Rondleiders,  museum- en cursusdocenten
In het kader van dit dossier volgt Niels Nannes de actuele ontwikkelingen op het gebied van rondleidtechnieken en -doelgroepen. Er is contact met beroepsorganisatie BRAM, waardoor de VNK-achterban tevens op de hoogte blijft van ontwikkelingen op praktisch gebied. Daarnaast is er aandacht voor de overdracht van kunsthistorische kennis door museum- of cursusdocenten, die eveneens specifieke kwaliteiten vergt.

Publieksbemiddeling
Het dossier Publieksbemiddeling onder beheer van Marie Baarspul heeft aandacht voor ontwikkelingen in de kunsthistorische overdracht binnen (kunst)musea en andere erfgoedinstellingen. Daaronder valt ook de werkverhouding tussen publieksbemiddelaars, conservatoren/curatoren en marcommedewerkers en bewustwording van inclusie op alle niveaus in alle media, van tentoonstellingsinrichting tot tekst. Activiteiten voor deze doelgroep bestaan uit workshops, themabijeenkomsten en kijkjes in de (museum)keuken.

Kunstvakdocenten in PO & BSO
Binnen het dossier Kunstvakdocenten in het PO & Buitenschoolse opvang (BSO) onderzoekt Sara Backer in de praktijk hoe kunsteducatie aan te bieden aan kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Hoe past het kunstvak binnen het huidige aanbod van het PO? Waar liggen de kansen en waar de knelpunten?