Logo VNK

menu

Call for papers

Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid

Voor aanmelding voor de 6e editie van de Boekman Dissertatieprijs komen dissertaties in aanmerking die tussen 1 september 2021 en 1 maart 2024 tot een promotie hebben geleid. Inzenders worden geacht op de hoogte te zijn van het reglement en ermee akkoord te gaan.

Aanleveren

Inzendingen dienen te bestaan uit de samenvatting die deel uitmaakt van de dissertatie, de volledige tekst van de dissertatie (in pdf-formaat) en een motivatiebrief van de kandidaat, vergezeld van een adhesiebetuiging (maximaal 500 woorden) van de promotor(es). In de motivatiebrief (maximaal 1000 woorden) licht de kandidaat de inhoud van zijn proefschrift en de relevantie ervan voor de culturele beroeps- en beleidspraktijk toe. De betreffende documenten worden door de kandidaten ingediend bij de Boekmanstichting. Deze dienen uiterlijk 15 maart 2024 om 16.00 uur in bezit te zijn van de Boekmanstichting.

Toelichting

Emanuel Boekman was de eerste die met zijn proefschrift de relatie tussen kunst en overheid op wetenschappelijk niveau aan de orde stelde. Hij promoveerde op 6 juni 1939 aan de Universiteit van Amsterdam.

Met de Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid willen de Boekmanstichting en NWO domein sociale en geesteswetenschappen belangwekkende resultaten van nieuw onderzoek over kunst en cultuur in bestuur, beleid en praktijk onder de aandacht van een breder publiek brengen.

Bij de Nederlandse universiteiten is de afgelopen jaren meer aandacht ontstaan voor onderzoek naar kunst- en cultuurbeleid en naar de maatschappelijke context waarbinnen kunst en cultuur ontstaan. Promovendi doen vaak voor dit terrein relevant en oorspronkelijk onderzoek. De ervaring leert dat veel dissertaties buiten de eigen wetenschappelijke kring en in een bredere maatschappelijke context nauwelijks of geen aandacht krijgen. Voor de Boekmanstichting en NWO domein sociale en geesteswetenschappen reden om de Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid in te stellen. De Dissertatieprijs past binnen de doelstellingen van beide organisaties. Ze is een middel om belangwekkende resultaten van recent onderzoek onder een brede kring van potentieel geïnteresseerden te verspreiden, alsook om het doen van verder onderzoek aan te wakkeren.

De Boekmanstichting verzamelt en verspreidt niet alleen kennis en informatie over kunst en cultuur in beleid en praktijk. Ze stimuleert onderzoek en meningsvorming over de productie, distributie en afname van kunst en cultuur en over het (inter)nationale kunst- en cultuurbeleid.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft tot taak de bevordering van de kwaliteit en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek. NWO maakt zich sterk voor het verbeteren van het carrièreperspectief van wetenschappelijk talent. Daarnaast stimuleert zij maatschappelijk georiënteerde onderzoeksvragen door samenwerking met departementen, maatschappelijke en culturele instellingen. De kennisbenutting van onderzoek behoort ook tot de taak van NWO.

Meer informatie

Kijk op de website voor meer informatie over aanlevervoorwaarden, reglement en jury.