Logo VNK

menu

Algemene ledenvergadering

Voorafgaand aan de Kunsthistorische Dag met als thema 'Crisis als katalysator' vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar wordt deze, net als de kunsthistorische dag, online gehouden.

online

30 oktober 2020

Bestuur VNK

Algemene ledenvergadering 2020
 online via zoom
 vrijdag 30 oktober 2020 om 14:00

 

 1. Welkom
  Annette de Vries, voorzitter VNK
   
 2. Vaststelling agenda
   
 3. Verslag algemene ledenvergadering 11 oktober 2019
   
 4. Mededelingen van het bestuur en de secties
   
 5. Presentatie jaarrekening 2019 en begroting 2021
   
 6. Bestuurswisseling
  Per 31 december 2020 verloopt de tweede bestuurstermijn van Eloy Koldeweij. Het bestuur draagt mw. Mascha van Damme voor om hem per 1 januari 2021 op te volgen als algemeen bestuurslid met taakveld sectie architectuur (tevens sectievoorzitter).

  Per 31 december 2020 verloopt ook de tweede bestuurstermijn van Annette de Vries. Het bestuur draagt mw. Lidewij de Koekkoek voor om haar per 1 januari 2021 op te volgen als voorzitter van het bestuur.
   
 7. Statutenwijziging
  Leden van de VNK hebben vooraf de gelegenheid gehad te stemmen over een voorstel tot wijziging van de artikelen 19.2 en 18.3 van de statuten. Deze wijziging is nodig in verband met het verkrijgen van de ANBI-status. Tijdens de ALV zal de stemming hierover worden bekrachtigd door de voorzitter.
   
 8. Uitreiking erelidmaatschap
  Het bestuur van de VNK heeft besloten het erelidmaatschap uit te reiken aan prof. dr. Ernst van de Wetering.
   
 9. Rondvraag
   
 10. Sluiting