V

Vereniging van
N

Nederlandse
K

Kunsthistorici


Secties

In 2014 was het vijfenzeventig jaar geleden dat de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) werd opgericht. Doel van de VNK was om een platform te vormen waar kunsthistorici in Nederland bijeen kunnen komen om over de voor hun vakgebied actuele zaken te discussiëren. Waar bijeenkomsten in de beginjaren van de VNK golden als onmisbare momenten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, is die functie in de loop der jaren meer en meer overgenomen door tijdschriften, symposia enzovoorts die specifiek gericht zijn op deelgebieden van de kunstgeschiedenis. Het is als gevolg van steeds verder gaande specialisering, de oprichting van de verschillende onderzoeksscholen etc. onmogelijk voor een algemeen gerichte vereniging als de VNK om die functie te blijven vervullen.

Nieuwe ontwikkelingen
Zodoende is de afgelopen jaren al een terechte ontwikkeling in gang gezet waarbij de VNK-bijeenkomsten minder vakinhoudelijk zijn geworden, en zich meer richten op de beroepsomstandigheden. Zo is er de afgelopen jaren aandacht besteed aan de gevolgen van cultuurbezuinigingen door de overheid voor kunsthistorici en aan manieren waarop kunsthistorici hun onderzoek kunnen vertalen naar een breder publiek.

Nadeel van deze vakbrede benadering is dat niet voor alle terreinen waarop kunsthistorici werkzaam zijn dezelfde ontwikkelingen van belang zijn, en deze ontwikkelingen niet voor alle ‘typen’ kunsthistorici dezelfde gevolgen hebben. Daarnaast lijkt het zo dat veel kunsthistorici minder behoefte hebben aan een dergelijke brede benadering en zich liever richten op zaken die dichter betrokken zijn op hun eigen omstandigheden.

Secties
Deze ‘veralgemenisering’ van de VNK kan gecompenseerd worden door het oprichten van werkgroepen of secties die zich specifiek richten op de diverse werkgebieden van kunsthistorici. Op deze wijze raakt de VNK meer betrokken bij en verweven met de verschillende vakgebieden. De werkgroepen kunnen optreden als voorposten van de VNK. Hier kunnen activiteiten ontplooid worden die direct aansluiten op de interesses en vragen van specifieke groepen kunsthistorici, als gevolg waarvan ongetwijfeld nieuwe ontwikkelingen en behoeftes zullen worden opgemerkt die relevant zijn voor het vakgebied in zijn volle breedte en bij de algemene VNK-activiteiten aan de orde kunnen komen.

Concreet
– Er zijn verschillende secties opgericht die de diverse werkgebieden van kunsthistorici beslaan. De actieve secties binnen de VNK zijn momenteel:
o sectie Universiteiten
o sectie Musea
o sectie Zelfstandige kunsthistorici
o sectie Educatie
o sectie Architectuur

– Elke sectie heeft een klein bestuur bestaand uit een afgevaardigde uit het VNK-bestuur en een drie- of viertal VNK-leden uit het betreffende werkveld.
– Iedere sectie organiseert minstens één activiteit per jaar, specifiek gericht op actuele en relevante zaken in het betreffende werkveld.
– VNK-leden wordt gevraagd zich aan te melden bij een (of meerdere) van de secties, zodat zij als eerste op de hoogte worden gebracht van de activiteiten.
– NB: de secties en bijbehorende activiteiten staan open voor alle VNK-leden.